การศึกษาถือว่ามีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน เพราะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของประชากรที่สำคัญ ทำให้ประเทศต่างๆ ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษากับคนในชาติอย่างมาก เพราะถ้าประชากรมีคุณภาพ ได้รับการศึกษาที่ดีแล้ว การพัฒนาประเทศจะมีการพัฒนาที่รวดเร็ว รวมถึงทางด้านเศรษฐกิจด้วย ด้วยเหตุผลข้างต้น ทำให้นอกจากการศึกษาในโรงเรียนแล้ว การศึกษานอกโรงเรียนก็มีความสำคัญบางวิชาไม่ได้มีในการศึกษาในหลักสูตร ทำให้หลายคนได้ให้ความสนใจกับสถาบันกวดวิชามากขึ้น เพราะสามารถที่จะเพิ่มความสามารถของตนเองได้ ทำให้เกิดธุรกิจที่ชื่อว่า ธุรกิจติวเตอร์สอนพิเศษ

ธุรกิจติวเตอร์สอนพิเศษ คือ ธุรกิจที่บริหารจัดการเกี่ยวกับการเรียน การสอน ของผู้เรียน และ ผู้สอน ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า ติวเตอร์ โดยทำการวางแผนการสอน ระยะเวลาในการเรียน รวมถึงขั้นตอนการวัดผล โดยธุรกิจนี้จะเน้นที่การบริหารจัดการเป็นหลัก รวมถึงสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้เรียนว่าถ้าเรียนที่นี้ จะได้ประโยชน์ในการเรียนมากที่สุด ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นจุดขายที่สำคัญสำหรับธุรกิจนี้

By admin

Related Post